Verkiezingsprogramma Sociaal Hoorn 2018-2022


Sociaal Hoorn is een nieuwe partij. Dé sociale, lokalepartij in Hoorn.

Sociaal Hoorn staat voor openheid. Wijwillen dat Hoorn een mooie stad blijft. Wij willen dat samen met de stad doen. Fuseren tot 1 gemeente Westfriesland willen wij de komende jaren niet Sociaal Hoorn is voor een politiek waarbij geluisterd wordt naar de inwoners. Waarbij de politiek niet bepaalt wat goed is, maar waar meningen opgehaald worden, fouten toegegeven worden, bestuurders bij voorkeur uit de eigen stad komen en waarbij we samen het goede voor de stad doen. Een politiek die beslissingen neemt en deze uitlegt en een politiek die samen met de inwoners plannen bedenkt en deze uitvoert. Dit alles met een sociale agenda, omdat wij vinden dat je voor elkaar moet zorgen en dat je elkaar moet helpen. Sociaal Hoorn is een moderne partij, die uitgaat van nieuwe media en een andere benadering heeft van problemen. Sociaal Hoorn is er voor iedereen. Sociaal Hoorn staat midden in de samenleving.
Sociaal Hoorn maakt een punt van werk


Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn, wanneer zij werk hebben en dat mensen beter in hun vel zitten als zij interessant en zinnig werk doen. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid om mensen die niet aan het werk kunnen of willen, weer naar een baan te leiden. Wij zien vooral veel mogelijkheden in het aanbieden van opleidingen of door vrijwilligerswerk en/of sporten. De gemeente Hoorn kan dit niet alleen. Dit moet samen opgepakt worden met werkgevers. Zij creëren echte banen. Sociaal Hoorn wil dat er in Hoorn in de komende 4 jaar een plan moet worden opgesteld om minimaal 1.500 nieuwe banen in Hoorn te creëren.


Een uitkering is het laatste redmiddel. Voor mensen die langere tijd een uitkering ontvangen, wordt er gekeken op welke manier zij nuttig kunnen zijn voor de samenleving. Van de verplichting van een tegenprestatie willen we toewerken naar een gezamenlijk gedragen model, waarbij gekeken wordt naar de mate van participatie. In de grotere gemeenten wordt hier nu mee geëxperimenteerd. Misbruik van uitkeringen en dus misbruik van geld van de gemeenschap moet worden aangepakt. Sociaal Hoorn wil mensen structureel aan werk helpen. Werksaam voert dit voor de gemeente Hoorn uit. Mensen aan het werk helpen mag nooit ten koste gaan van verdringing. Werksaam gebruikt het uitzendbureau Flextensie niet meer. Wij vinden Flextensie geen goed middel voor re-integratie. Het is verdringing op de arbeidsmarkt. Sociaal Hoorn wil mensen perspectief bieden op de arbeidsmarkt of weer laten meedoen in de samenleving. Onnodige en overbodige tegenprestaties voor de bijstand wil Sociaal Hoorn niet meer. Sociaal Hoorn wil dat mensen in kwetsbare banen in overheidsdienst worden beschermd.
Werksaam kan worden betrokken bij het reguleren van de wiettteelt. Mogelijkheden hiervoor kunnen worden onderzocht.
Sociaal Hoorn maakt een punt van armoedebestrijding


Sociaal Hoorn gelooft in een brede aanpak van armoedebestrijding. Wij zijn initiatiefnemer van het Actieplan Armoedebestrijding en wij maken ons sterk voor werkende mensen met een laag inkomen. Wij willen dat kinderen van werkende ouders met een laag inkomen (tot 140 procent van het minimum inkomen), in aanmerking komen voor het armoedebeleid. Sociaal Hoorn wil maatwerkoplossingen om armoede te bestrijden. Denken vanuit wat er nodig is in plaats van standaard pakketten en budgetten. Sociaal Hoorn wil dat er een ruim budget is voor armoedebestrijding. Sociaal Hoorn wil dat kinderen niet in armoede opgroeien, dat we als samenleving alles op alles zetten om de groep te bereiken die het nodig heeft. Hier is regie nodig om allerlei betrokken partijen bij elkaar te krijgen, zoals de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator, de budgetbeheerder/schuldhulpverlening, Intermaris, energieleveranciers en de huisarts. Mensen, maar zeker kinderen, mogen niet in armoede leven en opgroeien.
Sociaal Hoorn maakt een punt van zorg


Sociaal Hoorn vindt dat iedereen die zorg moet krijgen deze zorg ook ontvangt. Wij vinden dat de toegang tot zorg voor iedereen belangrijk is, ongeacht inkomen of leeftijd. Sociaal Hoorn wil toegankelijke zorg voor alle inwoners die het nodig hebben en meer preventieve zorg in het algemeen om de zorgvraag te verkleinen. Sociaal Hoorn gelooft dat een duidelijk preventiebeleid een belangrijke bijdrage levert aan het toegankelijk houden van de zorg. Wij geloven in minder bureaucratie in de zorg, meer handen aan het bed en een goede huishoudelijke hulpvoorziening.

Om dit mogelijk te maken moet er meer geïnvesteerd worden vanuit de gemeente in zorg. Maar met meer investeren alleen zijn wij er niet. Ook de wijze waarop er nu gewerkt wordt, verdient aandacht. De nadruk ligt momenteel vooral op de behandeling en zorgverlening van bestaande problemen. Het inzetten op preventie blijft daardoor achterwege. Sociaal Hoorn vindt daarom dat de extra investeringen vooral op preventie moeten worden ingezet, zodat het bestaande budget gebruikt wordt voor de huidige zorgvragen.

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem, maar daarnaast voelen steeds meer inwoners zich in een bepaalde mate eenzaam. Een wijkgerichte aanpak, met budget per wijk, om allerlei activiteiten te organiseren is een goede manier om samenhang te creëren. Eenzaamheidsbestrijding onder alle inwoners moet de komende vier jaar op de agenda.

Het gaat in de zorg niet alleen om meer geld. Het gaat ook om het verkleinen van de administratieve lasten voor de zorgverleners om zodoende meer tijd over te houden voor ‘handen aan het bed’. Sociaal Hoorn wil, dat de gemeente samen met zorgverleners de uitdaging aangaat om de administratieve lasten opgelegd vanuit de gemeente met 70% te verminderen, zonder dat daarmee het afleggen van verantwoordelijkheid wordt aangetast.

Sociaal Hoorn wil dat de eigen bijdrage voor de goedkoopste collectieve zorgverzekering van de gemeente maximaal 50 euro wordt voor mensen met een minimuminkomen (tot 120%).

Integratie is een belangrijk punt. Integratie in de Nederlandse samenleving is van groot belang. Na de reguliere integratie volgt er een maatwerktraject. Integratie kan op deze manier beter slagen. Sociaal Hoorn wil dat nieuwkomers de taal leren. Op school, op het werk of op welke plek dan ook. Daar moet op worden ingezet.
Sociaal Hoorn maakt een punt van wonen


Hoorn is één van de mooiste steden om in te wonen omdat de ligging van Hoorn ten opzichte van de Randstad en het IJsselmeer uniek is. Wij denken dat Hoorn als woonstad aantrekkelijk blijft als het woningaanbod gevarieerd is en blijft. Het is belangrijk dat er een goed leefklimaat is, dat men zich veilig voelt en dat men niet lang op een woning hoeft te wachten.

Dit betekent dat er voor iedereen die dat wil een betaalbare huurwoning moet zijn en voor iedereen die dat wil een betaalbare koopwoning moet zijn. Hoorn zal nieuwbouwprojecten moeten aandurven waar andere dan reguliere woningmogelijkheden worden aangeboden. Er kan gedacht worden aan flexwoningen en Tiny House-concepten. Sociaal Hoorn wil waar dat mogelijk is meer hoogbouw.

Sociaal Hoorn wil meer sociale huurwoningen binnen de gemeente om wachtlijsten in te korten en opvang in noodsituaties blijvend mogelijk te maken. Sociaal Hoorn juicht daarom de flexwoningen toe. Vooral voor jongeren, statushouders en plotseling alleenstaanden kan deze vorm prima werken. Sociaal Hoorn wil dat de gemeente blijft doorgaan met het verstrekken van startersleningen voor inwoners die een eerste huis willen kopen.

Sociaal Hoorn wil dat de gemeente per wijk gaat kijken naar de mogelijkheden om het leefklimaat verder te verbeteren. In de Grote Waal worden stappen gezet. Wij willen ook verbetering en versteviging van (delen van) de wijken Kersenboogerd en Risdam. Sociaal Hoorn staat achter het uitgangspunt van een dementievriendelijke gemeente. Verder moeten er in de wijken voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen aanwezig zijn.

De toekomst vraagt verdere digitalisering. Sociaal Hoorn juicht dit toe, maar wel met de menselijke maat als uitgangspunt. Serviceverlening van de gemeente Hoorn is zoveel mogelijk digitaal, maar er blijft een loket waar je terecht kan voor alle (aan)vragen.
Sociaal Hoorn maakt een punt van onderwijs


Wij geloven dat kinderen de toekomst hebben. Kinderen moeten het beste onderwijs krijgen. Het belang van goed onderwijs is echter voor alle doelgroepen belangrijk. Door goed onderwijs kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen en binden aan de stad.

Om dit mogelijk te maken is het van belang dat de gemeente Hoorn alle faciliteiten biedt om kinderen tot en met de leeftijd van 18 een opleiding te laten volgen op het eigen niveau en een succesvolle toekomst tegemoet te laten gaan. In Nederland wordt het hebben van diploma’s immers steeds belangrijker. In onze regio is er sprake van veel innovatie. Wij vinden dat er een broedplaats moet komen voor creatieve denkers, innovatieve werkgroepen en ondernemers. Dat geeft de stad dynamiek. Om dit mogelijk te maken is samenwerking van belang tussen de gemeente, de scholen, de werkgevers, ouders en kinderen.

Sociaal Hoorn vindt dat de gemeente zich moet blijven inzetten voor goed onderwijs op elk niveau. We willen het HBO naar Hoorn halen. Verder moeten er goede Mbo’s zijn en keuzevrijheid voor het voortgezet onderwijs. De gemeente moet blijvend het goede voorbeeld geven door voldoende stageplaatsen te bieden voor leerlingen uit Hoorn. Van het bedrijfsleven en non- profitorganisaties in Hoorn mag eenzelfde houding worden verwacht. Ook zij moeten voldoende

stageplaatsen aanbieden. Het curriculum van het onderwijs moet niet steeds worden aangevuld met sociaal-maatschappelijke problemen. De hoofdtaak blijft een goed onderwijsprogramma, waar indien nodig maatschappelijke thema’s besproken worden.

Ten aanzien van het basisonderwijs is Sociaal Hoorn voor Integrale Kind Centra (IKC). De huisvesting van het basisonderwijs in Hoorn verdient beter. De gemeente Hoorn zal met de schoolbesturen in gesprek moeten en zij zullen met elkaar moeten werken aan een moderne leeromgeving. Sociaal Hoorn maakt zich zorgen over het dreigende tekort aan leerkrachten binnen het onderwijs. Ook hierover moet de gemeente met de schoolbesturen in gesprek om deze (dreigende) tekorten terug te dringen.
Sociaal Hoorn maakt een punt van verkeer


Wij geloven erin dat mensen altijd die vorm van vervoer kiezen die hen het beste past en dat het belangrijk is om alle vormen van vervoer te faciliteren. Het maken van een onlogische keuze daarbinnen leidt onmiddellijk tot ongemak. Wij vinden dat de inwoners gebaat zijn bij voldoende parkeerplaatsen, goede wegen, voldoende, slimme en goed onderhouden fiets- en wandelpaden.

Voor bewoners moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn in de woonomgeving. Voor bezoekers van de diverse winkelgebieden is het belangrijk om te kunnen parkeren. Voor het centrum geldt, dat parkeren duurder mag zijn naarmate men dichter bij het centrum wenst te parkeren. Sociaal Hoorn is voor een integrale parkeervisie die samen met de stakeholders is opgesteld. De wegen in Hoorn verdienen het om goed onderhouden te zijn. Dit geldt ook voor de doorstroming binnen Hoorn. Tot nu toe hebben we geen antwoord op de turbo-rotonde en wachten we de verkeerseffecten af van de Westfrisiaweg. Wij willen kijken naar slimme oplossingen voor de verkeersdoorstroming en een betere afstelling van de stoplichten op de doorgaande wegen.

Ten aanzien van de wandel- en fietspaden wil Sociaal Hoorn dat deze goed onderhouden zijn. Sociaal Hoorn wil dat er een app ontwikkeld wordt, waar bewoners gebruik van kunnen maken om de slechte staat van weg-, wandel- en fietspaden gelijk te melden. Van de gemeente mag dan verwacht worden dat dit binnen korte termijn wordt opgelost.
De infrastructuur van de fiets- en wandelpaden moet uitgebreid worden. Het moet makkelijker worden om vanuit de wijken het centrum van Hoorn te bereiken.
Tenslotte wil Sociaal Hoorn dat er snelle fietsverbindingen komen vanuit Hoorn met de regiogemeenten. Dit stimuleert het gebruik van de (elektrische) fiets door forensen en ontlast de autowegen in de spitstijden.
Sociaal Hoorn maakt een punt van duurzaamheid


Wij geloven dat groen belangrijk is voor de beleving en de tevredenheid van de inwoners. De klimaateffecten, zoals hevige regenval en hittestress, zijn steeds vaker merkbaar. Meer groen is wenselijk. Sociaal Hoorn vindt dat het niet van bovenaf kan worden opgelegd. Wij vinden dat er extra geld moet worden ingezet op verduurzaming. Deze investering zorgt ervoor dat Hoorn bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Wij vinden dat de gemeente Hoorn een voorbeeldfunctie heeft voor inwoners en andere gemeenten als het gaat om verduurzaming. 

Sociaal Hoorn wil inzetten op een groen Hoorn, waarin de beleving van de buurtbewoners centraal staat en waar de openbare ruimte onderhouden en toegankelijk is. Wij willen dat de gemeente in samenspraak met de wijk bepaalt op welke wijze het groen wordt ingevuld. De gemeente zou het extra aantrekkelijk kunnen maken door het groen per wijk te laten verschillen en zo meer diversiteit aan te brengen. Sociaal Hoorn wil dat er ook meer geld beschikbaar wordt gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en waterstof. Sociaal Hoorn vindt dat er elk jaar een aanzienlijk budget voor duurzaamheidsinvestering voor particulieren beschikbaar moet worden gesteld. Het aanbieden van het afval op de huidige manier is voor Sociaal Hoorn niet langer houdbaar. Het aanbieden van GFT, plastic en restafval moet anders en vooral beter. De ophaalfrequentie zorgt voor veel overlast bij inwoners. Deze maatregel moet anders. Sociaal Hoorn wil een diervriendelijk beleid in de gemeente Hoorn en wil een harde aanpak van dierenmishandeling.
Sociaal Hoorn maakt een punt van sport


Wij geloven dat sporten belangrijk is voor iedereen, dat het een bindmiddel is. Sociaal Hoorn staat voor goede sportfaciliteiten en staat voor voldoende sport- en beweegactiviteiten. Deze activiteiten zorgen voor sportstimulering en voor een gezonde Hoornse bevolking. Wij geloven dat grote sportevenementen belangrijk zijn voor de sportstimulering en stadspromotie.

Sociaal Hoorn vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te sporten. Wij vinden dat er voldoende faciliteiten moeten zijn om te kunnen sporten. Sociaal Hoorn wil dat de sportfaciliteiten in Hoorn modern en van deze tijd zijn. Het sportcomplex ‘De Kromme Elleboog’ verdient in dit kader een opknapbeurt. Aan de bestaande accommodaties zouden Disnierats en de Westfriese Rugbyclub kunnen worden toegevoegd. Dit vraagt om extra investeringen, samenwerking en tijd. De gemeente Hoorn moet hierin een faciliterende rol spelen. Sociaal Hoorn ziet bij de Kromme Elleboog graag een modern, duurzaam en nieuw sportcomplex ontstaan. Subsidieaanvragen voor sportevenementen worden waar het kan vereenvoudigd. Sociaal Hoorn wil dat er in elke wijk mogelijkheden zijn om te sporten. De openbare ruimte kan beter worden ingericht, zodat men meer beweegt of dat het uitdaagt om te gaan sporten.
Sociaal Hoorn maakt een punt van uitgaan, toerisme en winkelen


Hoorn heeft de potentie om dé winkelstad van West-Friesland te worden. Wij vinden dat het aantrekkelijker maken van de winkelstad Hoorn een positieve impuls geeft aan de economie van Hoorn. Het brede aanbod van kunst en cultuur is een economische drager voor Hoorn. Sociaal Hoorn wil daarom een aantrekkelijke binnenstad met voldoende afwisseling tussen winkels en horeca en ruimte voor unieke winkels en boetiekjes. Wij zijn een voorstander van het op zondag gratis parkeren.

Sociaal Hoorn wil dat leegstand van winkelpanden wordt beboet. Eigenaren van leegstaande winkelpanden betalen een hogere OZB wanneer het winkelpand meer dan drie maanden leeg staat. Leegstand doet namelijk afbreuk aan de beleving van de Binnenstad. Sociaal Hoorn wil dat de gemeente samen met de actieve middenstand een actieplan schrijft om te komen tot de winkelstad van West-Friesland. De reclamebelasting is niet alleen voor de winkeliers, maar ook voor bedrijfsterreinen en winkels in wijkwinkelcentra. Wij willen dat er gekeken wordt naar een andere manier van innen van deze reclamebelasting. Innen via de OZB is een mogelijkheid.

De horeca krijgt meer zeggenschap over de openings- en sluitingstijden. Sociaal Hoorn wil meer ruimte geven aan de horeca voor evenementen. Dit kan alleen als zij meer zorg dragen voor deopenbare ruimte en veiligheid. Camera’s worden hierbij ingezet, net als camera’s geplaatst op sloop- en hufterroutes.

Sociaal Hoorn vindt dat culturele instellingen goede huisvesting verdienen, maar niet in een gebouw. De afgelopen jaren is dit niet gelukt. Sociaal Hoorn wil dat kunst en cultuur voor een breed publiek toegankelijk zijn. Musea, voorstellingen, optredens, Outdoor Stereo, tentoonstellingen en andere uitingen van kunst en cultuur zijn van belang voor de gemeente. Waar nodig is hier subsidie voor beschikbaar. Een evenemententerrein bij de Binnenstad kan mogelijk gemaakt worden in het Julianapark.

Het vuurwerk tijdens de kermis en de Stadsfeesten zijn mooie voorbeelden van het samen beleven van cultuur. De monumentale stad en haven moeten meer gepromoot worden.
Sociaal Hoorn maakt een punt van financiën


Sociaal Hoorn is voor een solide gemeentelijk huishoudboekje. We willen een sluitende (meerjaren)begroting. We willen de toeristenbelasting herinvoeren en de hondenbelasting afschaffen, eventueel gefaseerd. Sociaal Hoorn is voor een ruimhartig armoedebeleid. We zijn voor een trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen. De aankomende jaren is er geld om te investeren. Sociaal Hoorn kiest ervoor om dit vooral sociaal te doen en dát te doen wat de stad versterkt. Parkeerinkomsten worden niet automatisch bestemd voor infrastructuur.