Ons verkiezingsprogramma voor 2022 - 2026

We hebben er hard aan gewerkt en zijn hartstikke trots, dat dit programma samen met onze leden en betrokken inwoners uit Blokker, Hoorn en Zwaag tot stand is gekomen.

Hieronder kun je het volledige programma lezen. Wil je snel de belangrijkste standpunten weten? Klik dan hier.


Sociaal Hoorn


Algemeen

Sociaal Hoorn is dé sociale, lokale partij in Hoorn. Sociaal Hoorn staat voor een politiek waarbij geluisterd wordt naar de inwoners. Waarbij de politiek niet bepaalt wat goed is, maar waar meningen opgehaald worden, bestuurders bij voorkeur uit de eigen stad komen en waarbij we samen het goede voor de stad doen. Een politiek die beslissingen neemt en deze uitlegt en een politiek die samen met de inwoners plannen bedenkt en deze uitvoert.

Sociaal Hoorn staat voor openheid, betrouwbaarheid en het bieden van gelijke kansen aan alle inwoners van Hoorn. Sociaal Hoorn voert een sociale agenda, omdat wij vinden dat je voor elkaar moet zorgen en dat je elkaar moet helpen. Wij willen dat samen met de stad doen. Sociaal Hoorn vindt het van belang dat Hoorn een sterke regiofunctie vervult. Samenwerken met de omliggende gemeente kan alleen als het  in het voordeel is voor de regio.

Sociaal Hoorn staat midden in de samenleving.

Sociaal Hoorn maakt een punt van werk en inkomen.


Werk en inkomen

Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn en beter in hun vel zitten, wanneer zij werk hebben dat zij interessant en zinnig werk vinden. Het is daarom belangrijk dat Hoorn voor werkgevers een aantrekkelijke stad en vestigingsgebied is en blijft. Zij zorgen voor werkgelegenheid en banen.

Voor mensen die geen werk hebben, draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om deze mensen te ondersteunen en te begeleiden, zodat zij niet in financiële problemen komen en weer werk vinden. Hierbij is extra aandacht nodig voor inwoners die door de Corona-crisis hun werk zijn verloren en ondanks jarenlange werkervaring een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Een uitkering is het laatste redmiddel. Voor inwoners die langere tijd een uitkering ontvangen, wordt er gekeken op welke manier zij hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten voor de samenleving. Wij zien vooral veel mogelijkheden in het aanbieden van opleidingen of door vrijwilligerswerk en/of sporten.

De gemeente Hoorn kan dit niet alleen.

Sociaal Hoorn wil dat er in Hoorn een plan wordt opgesteld om nieuwe banen in Hoorn te creëren. In dit kader passen initiatieven waarin inwoners een kans krijgen op arbeid zonder in bezit te zijn van de benodigde diploma’s zonder sollicitatie om hun talenten te ontwikkelen. Samen met werkgevers wil Sociaal Hoorn dat het systeem van open hiring verder wordt ontwikkeld, zodat inwoners gelijkere kansen krijgen op het vinden van werk en het inzetten van hun talenten.

Sociaal Hoorn wil inwoners perspectief bieden op de arbeidsmarkt of weer laten meedoen in de samenleving. Onnodige en overbodige tegenprestaties voor de bijstand wil Sociaal Hoorn niet meer. Van de verplichting van een tegenprestatie willen we toewerken naar een gezamenlijk gedragen model, waarbij gekeken wordt naar de mate van participatie. Sociaal Hoorn wil daarom dat beschutwerk wordt uitgebreid. Wachtlijsten worden niet geaccepteerd.

Voor zorgklanten geldt dat zij extra begeleiding mogen verwachten in de vorm van participatie-coaches om samen te ontdekken, welke mogelijkheden er op het gebied van talentontwikkeling en werk binnen Hoorn zijn.

Het voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik van uitkeringen en dus oneigenlijk gebruik van geld van de gemeenschap verdient blijvend aandacht. De Toeslagenaffaire heeft geleerd, dat het hanteren van een menselijke maat bij het oplossen van oneigenlijk gebruik van groot belang is. Daarom wil Sociaal Hoorn dat de formulierenbrigade actief wordt ingezet bij aanvragen van burgers van wie het doen-vermogen onvoldoende is. Daarnaast wil Sociaal Hoorn dat de formulieren opnieuw beoordeeld worden om het eenvoudiger te maken deze correct in te vullen.

Sociaal Hoorn maakt een punt van rondkomen.

Rondkomen

Sociaal Hoorn gelooft in een brede aanpak van armoedebestrijding. Sociaal Hoorn wil dat er een ruim budget is voor armoedebestrijding.

Wij maken ons sterk voor werkende mensen met een laag inkomen. Sociaal Hoorn wil dat kinderen niet in armoede opgroeien, dat we als samenleving alles op alles zetten om de groep te bereiken die het nodig heeft. Wij willen dat kinderen van werkende ouders met een laag inkomen in aanmerking komen voor het armoedebeleid.

Sociaal Hoorn wil maatwerkoplossingen om armoede te bestrijden. Hier is regie nodig om allerlei betrokken partijen bij elkaar te krijgen, zoals de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator, de budgetbeheerder/schuldhulpverlening, Intermaris, energieleveranciers en de huisarts.

Sociaal Hoorn vindt dat de toegankelijkheid tot muziekles en theaterles vergroot moet worden, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor moet muziek en theater naar de klas en niet langer apart gesubsidieerd worden.

Sociaal Hoorn maakt een punt van zorg.

Zorg

Sociaal Hoorn vindt dat iedereen die zorg moet krijgen, deze zorg ook ontvangt. Wij vinden dat de toegang tot zorg voor iedereen belangrijk is, ongeacht inkomen of leeftijd. Sociaal Hoorn wil toegankelijke zorg voor alle inwoners die het nodig hebben en meer preventieve zorg in het algemeen om de zorgvraag te verkleinen. Sociaal Hoorn gelooft dat een duidelijk preventiebeleid een belangrijke bijdrage levert aan het toegankelijk houden van de zorg. Wij geloven in minder bureaucratie in de zorg, meer handen aan het bed en een goede huishoudelijke hulpvoorziening.

Om dit mogelijk te maken moet er meer geïnvesteerd worden vanuit de gemeente in zorg. Maar met meer investeren alleen zijn wij er niet. Ook de wijze waarop er nu gewerkt wordt, verdient aandacht. De nadruk ligt momenteel vooral op de behandeling en zorgverlening van bestaande problemen. Het inzetten op preventie blijft daardoor achterwege. Sociaal Hoorn vindt daarom dat de extra investeringen vooral op preventie moeten worden ingezet, zodat het bestaande budget gebruikt wordt voor de huidige zorgvragen.

Het gaat in de zorg niet alleen om meer geld. Het gaat ook om het verkleinen van de administratieve lasten voor de zorgverleners om zodoende meer tijd over te houden voor ‘handen aan het bed’. Sociaal Hoorn wil, dat de gemeente samen met zorgverleners de uitdaging aangaat om de administratieve lasten opgelegd vanuit de gemeente met 70% te verminderen, zonder dat daarmee het afleggen van verantwoordelijkheid wordt aangetast.

Sociaal Hoorn wil dat het eigen risico voor de goedkoopste collectieve zorgverzekering van de gemeente maximaal 50 euro wordt voor mensen met een minimuminkomen (tot 120%) om zorgvermijding te voorkomen.

Eenzaamheid is een groot probleem, steeds meer inwoners voelen zich in een bepaalde mate eenzaam. Een wijkgerichte aanpak, met budget per wijk, om allerlei activiteiten te organiseren is een goede manier om samenhang te creëren. Eenzaamheidsbestrijding onder alle inwoners moet de komende vier jaar op de agenda.

Sociaal Hoorn maakt een punt van wonen.


Wonen

Hoorn is één van de mooiste steden om in te wonen, omdat de ligging van Hoorn ten opzichte van de Randstad en het Markermeer uniek is. Wij denken dat Hoorn als woonstad aantrekkelijk blijft als het woningaanbod gevarieerd is en blijft. Het is belangrijk dat er een goed leefklimaat is, dat men zich veilig voelt en dat men niet lang op een woning hoeft te wachten.

Dit betekent dat er voor iedereen die dat wil een betaalbare huur- of koopwoning moet zijn. Hoorn zal nieuwbouwprojecten moeten aandurven waar andere dan reguliere woningmogelijkheden worden aangeboden. Sociaal Hoorn wil waar dat mogelijk is meer hoogbouw. De 30-30-40 regeling voor sociale huur, middelduur en duurmoet verder worden gespecificeerd. Bij elk project moeten er sociale huurwoningen worden gerealiseerd.

Sociaal Hoorn wil dat de gemeente blijft doorgaan met het verstrekken van startersleningen voor inwoners die een eerste huis willen kopen en onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om doorstromers extra te ondersteunen.

Sociaal Hoorn wil dat woningzoekenden met een economische binding aan de gemeente voorrang krijgen. Daarnaast wil Hoorn dat er gekeken wordt naar de huidige manier van huisvesten van arbeidsmigranten in bepaalde wijken. Dit levert namelijk problemen op. Sociaal Hoorn ziet ook, dat de gemeente daarbij de problemen oplost voor de omliggende regio’s. Daarnaast zetten wij het beleid door om aan onze taakstelling te voldoen.

Ten aanzien van woningbouw en bouwgrond wil Sociaal Hoorn dat de mogelijkheden van waterwoningen verder wordt onderzocht en de mogelijkheden van gemeentegrenscorrecties ten behoeve van bouwgrond en wonen. Intermaris en andere cooperaties moeten bij nieuwbouwplannen en een betere positie krijgen bij het uitgeven van grond.

Sociaal Hoorn juicht innovatieve woonconcepten toe en vindt dat bedrijven de ruimte moeten krijgen om zelf projectontwikkelaar te zijn. Oude industrieterreinen moeten gereed gemaakt kunnen worden voor woningbouw. Hetzelfde geldt voor het tegengaan van leegstand van winkels door bewoning toe te staan. Sociaal Hoorn vindt het ongemakkelijk dat het terrein van de ‘Glasbak’ onbenut blijft, terwijl er zoveel woningzoekenden zijn. Sociaal Hoorn wil een groot aantal woningen voor jongeren, ook woningen waar jongeren voor de eerste 5 jaar kunnen huren en daarna kunnen doorstromen. De Gemeente mag daar meer regie pakken.

Sociaal Hoorn maakt een punt van meer sociale huurwoningen binnen de gemeente om wachtlijsten in te korten en opvang in noodsituaties blijvend mogelijk te maken. Sociaal Hoorn wil daarom dat de gemeente jaarlijks 40 sociale huurwoningen op koopt, tot het moment dat er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn. Dit geld mag Intermaris alleen in de gemeente Hoorn besteden voor nieuwe sociale huurwoningen

Sociaal Hoorn wil dat de gemeente per wijk gaat kijken naar de mogelijkheden om het leefklimaat verder te verbeteren. In de Grote Waal worden stappen gezet. Wij willen ook verbetering en versteviging van (delen van) de wijken Kersenboogerd en Risdam.

Sociaal Hoorn staat achter het uitgangspunt van een dementievriendelijke gemeente. Verder moeten er in de wijken voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen aanwezig zijn.

Sociaal Hoorn maakt een punt van digitalisering.

Digitalisering

De Corona-crisis heeft geleerd, hoe belangrijk het is, dat de inwoners en bedrijven in Hoorn beschikken over snel en stabiel internet, zodat leerlingen en studenten thuis onderwijs kunnen volgen, inwoners thuis kunnen werken en bedrijven het voor hun medewerkers mogelijk maken om plaats en tijdonafhankelijk te werken. Sociaal Hoorn wil dat de gemeente maximaal inzet op glasvezel tot aan de meterkast voor iedere inwoner en bedrijf in de gemeente.

Sociaal Hoorn wil dat er cursusaanbod digitale vaardigheden wordt vergroot, zodat iedere inwoner mee kan in de digitalisering.

Sociaal Hoorn wil dat er een PC-privé plan komt voor elk huishouden in Hoorn die dit nodig heeft, zodat er in elk huishouden een moderne PC staat.

Sociaal Hoorn maakt een punt van onderwijs en gelijke kansen.

Onderwijs en gelijke kansen

Wij geloven dat kinderen de toekomst hebben. Kinderen moeten het beste onderwijs krijgen. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat de gemeente Hoorn alle faciliteiten biedt om kinderen tot en met de leeftijd van 18 een opleiding te laten volgen op het eigen niveau en een succesvolle toekomst tegemoet te laten gaan. Het hebben van diploma’s wordt steeds belangrijker.

Sociaal Hoorn vindt dat de gemeente zich extra moet inzetten voor goed onderwijs op elk niveau. We willen het HBO naar Hoorn halen. Verder moeten het aantal studierichtingen op MBO’s worden uitgebreid en een grotere keuzevrijheid voor het voortgezet onderwijs. Als het nodig is zijn wij voor extra geld om de integratie van nieuwkomers te bevorderen.

Sociaal Hoorn vindt dat het aantal ambachtsopleidingen moet worden uitgebreid evenals de mogelijkheid om secundair onderwijs te volgen.

De gemeente moet blijvend het goede voorbeeld geven door voldoende sociaal-maatschappelijke stageplaatsen te bieden voor studenten uit Hoorn, die een toegevoegde waarde hebben voor de Hoornse gemeenschap. Van het bedrijfsleven en non- profitorganisaties in Hoorn mag eenzelfde houding worden verwacht. Ook zij moeten voldoende stageplaatsen aanbieden. De hoofdtaak blijft een goed onderwijsprogramma, waar indien nodig maatschappelijke thema’s besproken worden.

De gemeente moet invulling geven aan een leven-lang-leren voor haar inwoners. Het belang van goed onderwijs is immers voor alle leeftijdsgroepen belangrijk. Door goed onderwijs kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen en binden aan de stad.

Ten aanzien van het basisonderwijs is Sociaal Hoorn voor Integrale Kind Centra (IKC). De huisvesting van het basisonderwijs in Hoorn verdient beter. De gemeente Hoorn zal met de schoolbesturen in gesprek moeten en zij zullen met elkaar moeten werken aan een moderne leeromgeving. Sociaal Hoorn maakt zich zorgen over het dreigende tekort aan leerkrachten binnen het onderwijs. Ook hierover moet de gemeente met de schoolbesturen in gesprek om deze (dreigende) tekorten terug te dringen.

Sociaal Hoorn maakt een punt van vervoer en parkeren.

Vervoer en parkeren

Wij geloven erin dat mensen altijd die vorm van vervoer kiezen die hen het beste past en dat het belangrijk is om alle vormen van vervoer te faciliteren. Het maken van een onlogische keuze daarbinnen leidt onmiddellijk tot ongemak. Wij vinden dat de inwoners gebaat zijn bij voldoende parkeerplaatsen, goede wegen, voldoende, slimme en goed onderhouden fiets- en wandelpaden.

Voor bewoners moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn in de woonomgeving. Voor bezoekers van de diverse winkelgebieden is het belangrijk om te kunnen parkeren. Voor het centrum geldt, dat parkeren duurder mag zijn naarmate men dichter bij het centrum wenst te parkeren. Sociaal Hoorn is voor een integrale parkeervisie die samen met de stakeholders is opgesteld. Wij zijn niet voor een autovrije binnenstad, eerder autoluw.

De wegen in Hoorn verdienen het om goed onderhouden te zijn. Dit geldt ook voor de doorstroming binnen Hoorn. Tot nu toe hebben we geen antwoord op de turbo-rotonde en wachten we de verkeerseffecten af van de Westfrisiaweg. Wij willen kijken naar slimme oplossingen voor de verkeersdoorstroming en een betere afstelling van de stoplichten op de doorgaande wegen.

Ten aanzien van de wandel- en fietspaden wil Sociaal Hoorn dat deze goed onderhouden zijn. Sociaal Hoorn wil dat er een app ontwikkeld wordt, waar bewoners gebruik van kunnen maken om de slechte staat van weg-, wandel- en fietspaden gelijk te melden. Van de gemeente mag dan verwacht worden dat dit binnen korte termijn wordt opgelost.

De infrastructuur van de fiets- en wandelpaden moet uitgebreid worden. Het moet makkelijker worden om vanuit de wijken het centrum van Hoorn te bereiken. Er moeten aangewezen fietsstraten komen. Als eerste voorbeeld zien wij de Koepoortsweg. Waar autoverkeer te gast is.  Sociaal Hoorn wil een onderzoek naar de gevaarlijke kruising tussen van Dedemstraat, Johannespoststraat en de Koepoortsweg. Een van de onderzoeksvragen moet zijn of de kruising afgesloten kan worden. Sociaal Hoorn wil een permanente bewaakte en overdekte fietsenstalling nabij het Kerkplein en de Roode Steen.

Sociaal Hoorn wil dat de zebrapaden terugkeren in het straatbeeld. Het weghalen van zebrapaden in het Hoornse straatbeeld veroorzaakt gevaarlijke situaties en legt een te grote verantwoordelijkheid bij weggebruikers en wandelaars.

Tenslotte wil Sociaal Hoorn dat er snelle fietsverbindingen komen vanuit Hoorn met de regiogemeenten. Dit stimuleert het gebruik van de (elektrische) fiets door forensen en ontlast de autowegen in de spitstijden.

Sociaal Hoorn maakt een punt van groen, duurzaamheid en afval.


Groen, duurzaamheid en afval.

Wij geloven dat groen belangrijk is voor de beleving en de tevredenheid van de inwoners. De klimaateffecten, zoals hevige regenval en hittestress, zijn steeds vaker merkbaar. Meer groen is daarom wenselijk en noodzakelijk.

Sociaal Hoorn wil inzetten op een groen Hoorn, waarin de beleving van de buurtbewoners centraal staat en waar de openbare ruimte onderhouden en toegankelijk is. Wij willen dat de gemeente in samenspraak met de wijk bepaalt op welke wijze het groen wordt ingevuld. De gemeente zou het extra aantrekkelijk kunnen maken door het groen per wijk te laten verschillen en zo meer diversiteit aan te brengen.

Sociaal Hoorn wil dat het inwoners en bedrijven van Hoorn makkelijker gemaakt wordt om te verduurzamen. Daarom moet er meer geld beschikbaar gesteld worden voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en waterstof. Sociaal Hoorn vindt dat er elke drie maanden een aanzienlijk budget voor duurzaamheidsinvestering voor particulieren beschikbaar moet worden gesteld. Sociaal Hoorn vindt ook, dat de inwoners niet op kosten gejaagd mogen worden door bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen in te voeren die duurder uitvallen of in de toekomst de keuzevrijheid beperken.

Sociaal Hoorn vindt dat het aanbieden van het afval op de huidige manier niet langer houdbaar is. Het aanbieden van GFT, plastic en restafval moet anders en vooral beter. De huidige ophaalfrequentie zorgt voor veel overlast bij inwoners. Deze maatregel moet anders. De ophaalfrequentie moet verhoogd worden.

Sociaal Hoorn wil dat de gemeente meer werk maakt van het tegengaan van verspilling van eten en het tegen gaan van de grote hoeveelheden plastic verpakkingen. Sociaal Hoorn wil graag dat de gemeente hierover met de supermarkten in gesprek gaat en naar duurzame oplossingen zoekt.

Sociaal Hoorn maakt een punt van dierenwelzijn.

Dierenwelzijn

Sociaal Hoorn wil een diervriendelijk beleid in de gemeente Hoorn en wil een harde aanpak van dierenmishandeling. Sociaal Hoorn vindt het een teken van welvaart, dat de gemeente niet alleen voor de inwoners zorgt, maar ook opvangorganisaties kent voor dieren in haar gemeente. De dierenambulance en het dierenasiel verdienen een grotere financiële ondersteuning en maatschappelijke waardering.

Sociaal Hoorn wil de hondenbelasting afschaffen en vindt dat de gemeente moet streven naar het predicaat ‘hondvriendelijke gemeente’. Hiervoor zijn bijvoorbeeld meer omheinde vrije uitlaat plaatsen nodig.

Sociaal Hoorn maakt een punt van sport.

Sport

Wij geloven dat sporten belangrijk is voor iedereen en dat het een bindmiddel is. Sociaal Hoorn staat voor goede sportfaciliteiten en staat voor voldoende sport- en beweegactiviteiten. Deze activiteiten zorgen voor sportstimulering en voor een gezonde Hoornse bevolking. Wij geloven dat grote sportevenementen belangrijk zijn voor de sportstimulering en stadspromotie.

Sociaal Hoorn vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te sporten. Wij vinden dat er voldoende faciliteiten moeten zijn om te kunnen sporten. Sociaal Hoorn wil dat de sportfaciliteiten in Hoorn modern en van deze tijd zijn. Dit vraagt om extra investeringen, samenwerking en tijd. De gemeente Hoorn moet hierin een faciliterende rol spelen, bijvoorbeeld het schoolzwemmen of zwemlessen.

Sociaal Hoorn ziet bij de Kromme Elleboog graag een modern, duurzaam en nieuw sportcomplex ontstaan. Subsidieaanvragen voor sportevenementen worden waar het kan vereenvoudigd.

Sociaal Hoorn wil dat er in elke wijk mogelijkheden zijn om te sporten. De openbare ruimte kan beter worden ingericht, zodat men meer beweegt of dat het uitdaagt om te gaan sporten. Ook moeten wijksporten meer ruimte krijgen, bijvoorbeeld door de aanleg van sportveldjes en het plaatsen van sportmaterialen.

Sociaal Hoorn wil dat Team Sport verder gefaciliteerd wordt als onderdeel van de gemeente. Sociaal Hoorn is tegen het afschaffen van de sportpas. Deze moet blijven om alle inwoners in Hoorn de kans te geven om te sporten. Sociaal Hoorn moedigt de verenigingen aan om meer samen te werken en zodoende een toekomst vast aanbod van sporten te kunnen blijven aanbieden.

Sociaal Hoorn wil graag dat het stadsstrand ook een uitdagende omgeving wordt voor het bewegen en sporten. De gemeente moet hier bij de inrichting rekening mee houden. De skatebaan zou prima op deze locatie passen.

Sociaal Hoorn maakt een punt van cultuur, uitgaan, toerisme en winkelen.

Cultuur, uitgaan, toerisme en winkelen

Hoorn moet de ambitie hebben om de winkelstad van West-Friesland te worden en dit past bij het uitgangspunt meer stad. Wij vinden dat het aantrekkelijker maken van de winkelstad Hoorn een positieve impuls geeft aan de economie van Hoorn. Dit mag van Sociaal Hoorn beginnen bij het stationsgebied als poort naar de binnenstad. Ook de Veemarkt mag een uitnodigende functie krijgen dan hetgeen het nu verworden is. Hierbij past meer ruimte voor horeca en permanente terrassen.

Sociaal Hoorn wil een aantrekkelijke binnenstad met voldoende afwisseling tussen cultuur, theaterwinkels en horeca en ruimte voor unieke winkels en boetiekjes. Het is wel van belang dat hierin een logisch geheel bewaakt wordt en ruimte is voor culturele en culinaire hotspots. Wij zijn een voorstander van het op zondag gratis parkeren.

Sociaal Hoorn wil dat leegstand van winkelpanden wordt beboet. Eigenaren van leegstaande winkelpanden betalen een hogere OZB wanneer het winkelpand meer dan drie maanden leeg staat. Leegstand doet namelijk afbreuk aan de beleving van de binnenstad en gaat ten koste van de winkelroute.

Sociaal Hoorn wil dat de gemeente samen met de actieve middenstand een actieplan schrijft om te komen tot de winkelstad van West-Friesland. De reclamebelasting is niet alleen voor de winkeliers, maar ook voor bedrijfsterreinen en winkels in wijkwinkelcentra. Wij willen dat er gekeken wordt naar een andere manier van innen van deze reclamebelasting. Innen via de OZB is een mogelijkheid. Het budget voor stadspromotie mag omhoog.

De horeca krijgt meer zeggenschap over de openings- en sluitingstijden. Sociaal Hoorn wil meer ruimte geven aan de horeca voor evenementen. Dit kan alleen als zij meer zorg dragen voor de openbare ruimte en veiligheid. Camera’s worden hierbij ingezet, net als camera’s geplaatst op sloop- en hufterroutes.

Sociaal Hoorn vindt dat culturele instellingen goede huisvesting verdienen, maar niet in één gebouw. Sociaal Hoorn wil dat kunst en cultuur voor een breed publiek toegankelijk zijn. Musea, voorstellingen, optredens, Outdoor Stereo, tentoonstellingen en andere uitingen van kunst en cultuur zijn van belang voor de gemeente. Waar nodig is hier subsidie voor beschikbaar. Een evenemententerrein bij de Binnenstad kan mogelijk gemaakt worden in het Julianapark.

Sociaal Hoorn vindt dat de toegankelijkheid tot muziekles en theaterles vergroot moet worden, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor moet muziek en theater naar de klas en niet langer apart gesubsidieerd worden voor enkele kinderen, maar breed aangeboden worden voor iedereen. De gemeente zal hiervoor geld moeten uittrekken.

Het vuurwerk tijdens de kermis en de Stadsfeesten zijn mooie voorbeelden van het samen beleven van cultuur. De monumentale stad en haven moeten meer gepromoot worden.

Sociaal Hoorn maakt een punt van financiën.


Financiën

Sociaal Hoorn is voor een solide gemeentelijk huishoudboekje. We willen een sluitende (meerjaren)begroting. We willen de toeristenbelasting herinvoeren en de hondenbelasting afschaffen, eventueel gefaseerd.

Sociaal Hoorn is voor een ruimhartig armoedebeleid. We zijn voor een trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen. De aankomende jaren is er geld om te investeren.

Sociaal Hoorn kiest ervoor om dit vooral sociaal te doen en dát te doen wat de stad versterkt. Parkeerinkomsten worden niet automatisch bestemd voor infrastructuur.

Sociaal Hoorn maakt een punt van veiligheid.

Veiligheid

Sociaal Hoorn vindt dat alle inwoners veilig moeten kunnen wonen in hun wijk, dat kinderen veilig buiten moeten kunnen spelen en dat ondernemers veilig moeten kunnen ondernemen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente maximaal inzetten op veiligheid door middel van actieve surveillance, cameratoezicht en controle. Handhaving doet belangrijk werk in onze gemeente.

Wij vinden dat er jaarlijks gekeken moet worden naar de bezetting. Uitbreiding van handhavers is wat ons betreft mogelijk. Daarnaast wil Sociaal Hoorn dat er sneller actieve opvolging wordt gegeven aan meldingen. Het pas ingrijpen als er voldoende bewijs is, is strijdig met de overlast die bewoners in de periode daarvoor hebben.

Sociaal Hoorn wil dat er veel sneller het gesprek gevoerd wordt met de overlastgever, dat er vaker gericht gecontroleerd wordt bij de overlastgever en dat er multidisciplinair geoordeeld wordt over de overlastgever.

Sociaal Hoorn maakt een punt van de tunnel.

Tunnel

Sociaal Hoorn is alleen voorstander van de tunnel wanneer dit betaalbaar is voor de gemeente. Sociaal Hoorn zal altijd de keuze maken voor het sociaal beleid. Als er voor de komst van de tunnel wordt bezuinigd op het sociaal domein (armoedebeleid, jeugdzorg, WMO). Dan zijn wij niet voor, omdat dan de kosten die hiermee gemoeid zijn niet opwegen tegen de voordelen die het oplevert.

Sociaal Hoorn maakt een punt van het standbeeld van J.P. Coen.


Standbeeld J.P. Coen

Sociaal Hoorn wil dat het standbeeld van JP Coen blijft. Niet om daarmee de daden van JP Coen te verheerlijken, maar om het verleden niet uit te gummen of weg te stoppen. Door het beeld weg te stoppen wordt niet het dieperliggende thema opgelost. Sociaal Hoorn vindt het belangrijk dat het gesprek over racisme en slavernij gevoerd moet blijft worden. De stadsgesprekken mogen een permanent karakter krijgen. Evenals de aandacht voor de pijn die er in het verleden veroorzaakt is en nog steeds van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het standbeeld vormt daar keer op keer een goede katalysator voor.

Sociaal Hoorn wil dat er extra aandacht op scholen gegeven wordt aan het thema racisme en slavernij. Het gevoelen van ‘zo klein gemaakt worden’ moet stoppen en de weg daarnaartoe loopt via de bewustwording bij de jongere generaties.